Standpunten

Main issues

Hier staan wij voor:

“Transparant. Positief Kritisch. De mensen Centraal.”

  1. Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving.
  2. Ons Kerkrade neemt de burger serieus.
  3. Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee.
  4. Bij Ons Kerkrade doen alle burgers mee.
  5. Ons Kerkrade is voor volledige bestuurlijke openheid.
  6. Bij Ons Kerkrade dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
  7. Bij Ons Kerkrade is iedereen welkom.
  8. Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan volgende generaties.

 

Dit zijn onze kernwaarden:

De mens centraal.
Bij elke beslissing die wij nemen stellen wij het belang hiervan voor de burgers van Kerkrade voorop.

Transparant.
Onze werkwijze is open en transparant. Wij houden geen zaken achter en communiceren openlijk over alle zaken. Wij hebben geen dubbele agenda.

Positief kritisch.
Vanuit een positieve insteek kijken wij kritisch naar de verschillende dossiers in het belang van de inwoners van Kerkrade. Wij volgen ontwikkelingen op de voet en informeren steeds naar de actuele stand van zaken om zo een vinger aan de pols te houden.

Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee

Bij Ons Kerkrade telt heel Kerkrade mee. De afgelopen bestuursperiode is er voornamelijk aandacht geweest voor de ontwikkeling van het centrum. Er is een ongezonde balans tussen centrumontwikkeling en wijkontwikkeling ontstaan. Ons Kerkrade is van mening dat evenementen beter moeten worden gespreid over de hele stad zodat deze niet alleen plaatsvinden in het centrum. De leefbaarheid van de wijken staat enorm onder druk. Ons Kerkrade beseft heel goed dat een leefbare wijk onmisbaar is voor de sociale samenhang van onze stad. Op diverse gebieden zal dan ook meer dan nu geïnvesteerd moeten worden in de wijken. Niet alleen in het...

Read more

Ons Kerkrade neemt de burger serieus.

Ons Kerkrade neemt de burger serieus. Het college moet voorop lopen en pro actief problemen voorkomen. Regelmatige wijkbezoeken door ambtenaren en college zijn essentieel om zelf problemen te zien en adequaat op te kunnen lossen. Ons Kerkrade is voorstander van het inrichten van cluster teams per wijk onder regie van de gemeente. Hier komen onderhoud van de openbare ruimte, handhaving en sociale instellingen bij elkaar om de problemen in de wijk bespreekbaar te maken en op te lossen. De rol van het college moet daarin veel meer aanjagend en opvolgend zijn. Ons Kerkrade gaat niet achterover zitten en wachten tot...

Read more

Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving

Bij Ons Kerkrade voelt iedereen zich thuis in zijn/haar eigen omgeving.   Volgens Ons Kerkrade moet iedereen zich thuis kunnen voelen in de eigen leefomgeving. Dat begint met voldoende passende woningen, toegespitst op de sociale samenstelling van onze stad. Het is de taak van de gemeente om hier samen met corporaties op toe te zien. Samen met politie en handhaving is het college verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving. Kinderen moeten onbezorgd buiten kunnen spelen en ouderen moeten ook ’s avonds met een veilig gevoel over straat kunnen gaan. Ons Kerkrade zal stevig inzetten op het tegengaan van asociaal en hufterig...

Read more

Verkeer en openbaar vervoer

Verkeer en openbaar vervoer In de afgelopen bestuursperiode heeft Ons Kerkrade zich sterk gemaakt voor behoud van goed openbaar vervoer en verkeersveiligheid in de wijken. Het openbaar vervoer wordt in opdracht van de provincie aangeboden door Arriva. Ons Kerkrade heeft regelmatig overleg met de provincie gehad over de impact van de wijzigingen van de dienstregeling. Ons Kerkrade heeft de zorgen van burgers ( zoals een directe buslijn naar het ziekenhuis in Heerlen) verzameld en voorgelegd bij provincie en Arriva. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de wijziging van de dienstregeling. Heldere en korte lijnen met provincie en Arriva aan de ene...

Read more

Van onderwijs naar arbeid

Van onderwijs naar arbeid. Goede basisscholen in de wijken zijn essentieel voor de leefbaarheid van de wijken. De ingeslagen weg om in de toekomst te komen tot Integrale Kind Centra (IKC) in alle wijken dient verder gestalte te krijgen. Middelbaar onderwijs is helaas, op een VMBO school na volledig verdwenen in Kerkrade. Om dit toch voor iedereen bereikbaar te houden is het de taak van het college om te zorgen voor goede verbindingen naar de middelbare schoollocaties in Heerlen en Landgraaf. Door de ontwikkeling op de arbeidsmarkt zal ook beter gekeken moeten worden naar de behoefte op die arbeidsmarkt. Het...

Read more

Bij Ons Kerkrade doet iedereen mee

Bij Ons Kerkrade doet iedereen mee De sociale en demografische samenstelling van Kerkrade is al vele decennia een punt van aandacht. Ons Kerkrade vindt het belangrijk dat iedereen in onze stad gelijke kansen krijgt. Het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ zullen wij dan ook blijven hanteren daar waar het gaat om gemeentelijke heffingen en belastingen. Aandacht moet er zijn voor de mensen aan de onderkant van onze maatschappij. Door landelijk beleid staat de sociale zekerheid behoorlijk onder druk. Het is de plicht van het college om er voor te zorgen dat de sociaal zwakkeren niet onevenredig hard...

Read more

Parkstad

Parkstad Op dit moment is Ons Kerkrade geen voorstander van een gemeentelijke herindeling op Parkstad niveau. Ons Kerkrade is voorstander van een sterke en intensieve samenwerking binnen Parkstad om de bestuurlijke slagkracht van de regio te vergroten. Op deze manier van natuurlijke geleidelijkheid, goed onderling vertrouwen en draagvlak vanuit de samenleving is herindeling op termijn bespreekbaar.

Read more

Toerisme

Toerisme De afgelopen jaren heeft Kerkrade ingezet op de toeristische ontwikkeling van de stad. Ons Kerkrade steunt deze ontwikkeling en zoekt hierbij nog nadrukkelijker dan nu de samenwerking binnen de regio om de toeristische kracht van de regio nog meer uit te dragen en krachten te bundelen.

Read more

Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan de volgende generaties

Ons Kerkrade geeft Kerkrade door aan de volgende generaties. Het zonnepanelen project is een groot succes. Ons Kerkrade juicht deze en andere duurzame initiatieven toe. Ons Kerkrade staat voor een gezond en financieel verantwoord beleid waarbij continuïteit en duurzaamheid centraal staan. De keuzes van het college en de daarmee gemoeide (extra) investeringen van de afgelopen bestuursperiode in met name het centrum hebben er toe geleid dat de financiële positie van Kerkrade onder druk staat. Bekend is dat er in de jeugdzorg bijna 2 miljoen euro bespaard moet worden en dat dit een groot risico vormt voor het gemeentelijke huishoudboekje. Ons...

Read more

Verenigingen

Verenigingen Verenigingen vormen een belangrijke sociale pijler van onze samenleving. Het verenigingsleven moet meer dan ooit gekoesterd worden. De taak van het college is het om verenigingen nog beter dan nu te faciliteren en te ondersteunen, dat kan op meerdere vlakken. Ons Kerkrade staat voor een sterk verenigingsleven.

Read more